پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گناهکار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عاصی ( فقه )، مرتکب گناه، معصیت کار

اعم

فاعل منکر

اخص

اهل اخافه، اهل دعاره، اهل ریبه، اهل زعاره، اهل فتنه، تارک طلب رزق، تارک معروف، خائن ( فقه )، دیوث ( فقه )، رشوه دهنده ( فقه )، رشوه گیر، ساب مقدسات، شارب مسکر، شنونده غنا، شنونده غیبت، غاش، غاصب، فاسق ( فقه )، فاعل غَنا، قاذف ( فقه )، قرنان، کشخان، مرجف

وابسته

پشیمانی گناهکار، جواب سلام مرتکب محرمات، عذر گناه کار، گناه ( فقه )، محبت گناهکار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گناهکار به زیرصفحه گناهکار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.