پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گنج» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفینه ( فقه )، رکاز ( گنج )، کنز

اعم

مال ( فقه )، موارد خمس

اخص

گنج مجهول المالک
به لحاظ تعداد:
گنج اشتراکی، گنج متعدد، گنج واحد
به لحاظ نوع بلد:
گنج سرزمین اسلام، گنج سرزمین کفار
به لحاظ نوع زمین:
گنج زمین مستاجره، گنج زمین مستعاره، گنج زمین ملکی

وابسته

اخراج هزینه گنج، استخراج گنج، خمس گنج ( فقه )، دعوی در مقدار گنج، دعوی ملکیت گنج، نصاب گنج

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گنج به زیرصفحه گنج/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 109
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 68
 • الفقه جلد 33 : صفحه 50، 99
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 98
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 142
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 4 : صفحه 263
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 354
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 306، 583
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 50
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 14، 24، 25، 27
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 18، 236، 254
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 13، 52، 85، 107، 127، 139
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 261
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 486
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 299
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 396