پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گوشت

وابسته

بازار مسلمین، طهارت ( فقه )، گوشت بازار کفار، گوشت سرزمین مسلمین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 116
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (323-328)