پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"گوینده غیبت"واژه زیر را بکار ببرید:

غیبت کننده ( فقه )