پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام یأس از رحمت الهی ، منابع:

العقاید النسفیة صفحه 191