پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"یاد آوری"واژه زیر را بکار ببرید:

تذکر ( یادآوری )