پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رسی ، یحیی بن حسین ، 220-298ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوالحسین یحیی بن الحسین بن القاسم الرسی؛ هادی الی الحق ، یحیی بن حسین؛ هادی یمانی ، یحیی بن حسین؛ یحیی بن الحسین بن القاسم الرسی؛ یحیی بن الحسین علیه السلام؛ یحیی بن حسین بن قاسم بن ابراهیم حسنی علوی