پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن حمزه ، یحیی بن حمزه ، 669 - 745ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امام یحیی علیه السلام؛ امیر علوی ،یحیی بن حمزه؛ علوی حسینی طالبی ، یحیی بن حمزه؛ علوی یمنی ،یحیی بن حمزه؛ مؤید،یحیی بن حمزه؛ مؤیدبالله ، یحیی بن حمزه؛ یحیی المؤید؛ یحیی بن حمزه حسینی علوی طالبی؛ یحیی بن حمزه علوی؛ یحیی بن حمزه یمینی

مشخصات فردی

نام: یحیی

نام پدر: حمزةبن علی

لقب وکنیه: ابن حمزه، یمنی، علوی، امیرالمؤمنین، زیدی، مؤیدبالله، مؤیدبرب العزه، حسینی، طالبی

تاریخ ومحل تولد: 669ق، صنعا

تاریخ ومحل وفات ودفن: 749ق، حصن هران، مدرسه خودش درذمارصنعا

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه زیدی

آثارعلمی

الانتصارعلی علماءالامصار، الطرازالمتضمن لاسرارالبلاغةوعلوم حقائق الاعجاز، التحقیق، الشامل فی فقه الزیدیه، الاختبارات، الازهار، الافهام ، الاقتصاد، الانوارالمضیئه، الایضاح

زندگی سیاسی واجتماعی

یکی ازائمه زیدیه یمن، تأسیس مدرسه درذمارصنعا

منابع

  • ریحانةالادب
  • مسندزیدبن علی
  • ایضاح المکنون
  • هدیةالعارفین
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین