پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شرکت، ید امانی

وابسته

استیمان شریک، شرکت، شریک ( فقه )، ضمان شریک

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 169
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 27
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 308
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 3
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 131
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 402
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 202