پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ید عامل مضاربه"واژه زیر را بکار ببرید:

ید مضارب