پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ید مضمونه"واژه زیر را بکار ببرید:

ید ضمان