پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ید ودعی"واژه زیر را بکار ببرید:

ید مستودع