پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «یزید بن رومان مدنی ، - 130ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو روح اسدی ، یزید بن رومان؛ یزید بن رمان اسدی

مشخصات فردی

نام: یزید

نام پدر: رومان

لقب وکنیه: مدنی، اسدی، مولی آل زبیر، ابوروح

تاریخ ومحل وفات: 120ق، مدینه

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه، قاری، محدث

استادان

عبدالله بن عیاش

شاگردان

نافع، ابوعمرو

زندگی سیاسی واجتماعی

قاری مدینه

منابع

  • غایةالنهایة
  • تهذیب التهذیب
  • الثقات
  • الاعلام