پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن مفرغ ، یزید بن زیاد ، -69ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عثمان یزید بن زیاد بن ربیعة بن مفرغ الحمیری؛ یزید بن ربیعة بن مفرغ الحمیری؛ یزید بن زیاد بن ربیعة الحمیری؛ یزید بن مفرغ الحمیری