پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جعفری ، یعقوب ، 1325 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جعفری مراغی، یعقوب؛ جعفری نیا ، یعقوب؛ یعقوب جعفری نیا مراغی