پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"یقین ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

قطع ( اصول فقه )