پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استیلای اقتصادی بیگانه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تسلط اقتصادی کفار، سلطه اقتصادی کفار، سلطه تجاری اجانب

اعم

استیلای بیگانه

وابسته

استیلای سیاسی بیگانه، دشمن ( فقه )، دفاع اقتصادی در مقابل بیگانه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (485-486)