پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح اغلف"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح غیر مختون