پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آزادی ( رهایی از بردگی )"واژه زیر را بکار ببرید:

حریت ( فقه )