پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آزاد بودن"واژه زیر را بکار ببرید:

حریت ( فقه )