پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:آیات مُشَّیَعة‌النزول.

اصطلاح‌نامه

وابسته

رسم قرآن

منابع

  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 465