پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره اجیر

وابسته

اجاره اجیر مشترک، اجیر خاص ( فقه )، روزه استیجاری، عمل اجیر خاص

منابع

 • الفقه جلد 58 : صفحه 108
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه (288-293)
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 580
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 310
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه (157-158)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه (263-265)
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 326
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه (114-115)
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 75
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 182
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه (139-144)، (150-151)