پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجاره انسان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجاره اشخاص ( فقه )، اجاره اعمال، اجاره خدمات ( فقه )، اجاره عمل، اجاره کار، اجاره نفس

اعم

اجاره ( فقه )

اخص

اجاره خاص، اجاره غیر مباشری
به لحاظ اجیر:
اجاره جنب، اجاره کودک ( اجیر )
به لحاظ جنسیت اجیر:
اجاره زن، اجاره مرد
به لحاظ حریت اجیر:
اجاره حُرّ، اجاره عبد ( اجیر )
به لحاظ دین:
اجاره کافر، اجاره مؤمن
به لحاظ عمل اجیر:
اجاره بر تحجیر، اجاره بر تعریف لقطه، اجاره بر حفر چاه، اجاره بر حیازت مباحات، اجاره بر عبادات، اجاره بر قطع سلع، اجاره بر مساقات، اجاره به نفقه، اجاره خدمتکار، اجاره دو نفر بر یک عمل، اجاره صاحبان حرف، اجاره معلم، اجاره نوشتن قرآن
به لحاظ وجوب عمل:
اجاره قاضی، اجاره مفتی

وابسته

اجاره حیوان ( فقه )، اجاره رحم، اجرای تعزیرات، اجرای حد ( فقه )، اجرای قصاص ( فقه )، اجیر ( فقه )، انسان ( فقه )، نگهبانی اموال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجاره انسان به زیرصفحه اجاره انسان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 69
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 531، 596
 • الفقه جلد 57 : صفحه 16، 19
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 258
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 570
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 4، 276
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 372
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (8-9)
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 117، 122
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 74
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 180