پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره انسان

وابسته

اجاره زن شیرده، روزه استیجاری، نماز استیجاری

منابع

 • الفقه جلد 58 : صفحه 183، 185
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 153
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 303
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 299
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 290
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 383
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 136
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 22
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 172
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 171
 • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 16