پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره ( فقه )

وابسته

اجاره معلوم، اجاره معین، بطلان اجاره ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 107، 119
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 247
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 572
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 103
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 284
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 32
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 127
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 8
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 62