پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احادیث جمع قرآن : روایات مربوط به جمع‌آوری قرآن

«احادیث جمع قرآن» یعنی احادیثی که زمان و کیفیت جمع قرآن را بیان کرده‌اند. در منابع اهل‌سنّت، نقل‌های مختلفی در باره زمان جمع‌آوری قرآن و گردآورندگان آن ذکر شده است که تعارض‌ها و تناقض‌های آشکاری دارند، و نویسندگان آثار علوم قرآنی تلاش کرده‌اند میان این نقل‌ها وجه جمعی بیابند. از مفاد این نقل‌ها چهار قول قابل استخراج است:

1. جمع قرآن در عهد رسول‌الله (ص) و به فرمان آن حضرت؛ 2. جمع قرآن به دست ابوبکر؛ 3. جمع قرآن توسط عمر؛ 4. جمع قرآن توسط عثمان.

نیز ر.ک:جمع قرآن، جمع ابوبکر، جمع عثمان.

منابع

 1. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن : صفحه 19
 2. حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه (107-138)
 3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (233-237)
 4. البیان فی تفسیر القرآن : صفحه (230-259)
 5. القرآن الکریم و روایات المدرستین جلد 1 : صفحه (84-91)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احادیث جمع قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

روایات جمع قرآن

وابسته

جمع قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احادیث جمع قرآن به زیرصفحه احادیث جمع قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم قرآن جلد 1 : صفحه 184
 • آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن : صفحه 19
 • اصول التفسیر و قواعده جلد 2 : صفحه 206
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 244
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (233-237)
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 295
 • البیان فی تفسیر القرآن : صفحه (230-259)
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 222، 247، 249، 250، 252، 253، 256، 257
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 285
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 49
 • القرآن الکریم و روایات المدرستین جلد 1 : صفحه (84-91)
 • حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه (107-138)
 • علوم القرآن : صفحه 106
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 243، 250، 259، 260