پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سیاسات

اخص

اتلاف ترکه، اثبات ارث، اجاره وارث، اجازه وارث، اجتماع سهم الارث، اجتماع وارث، اختلاط با مال ورثه، ارتداد وارث، ارکان ارث، اسباب ارث، استقرار حیات مورث مقتول، استهلال نوزاد وارث، استیمان وارث رهن، اسلام اجداد کودک وارث، اسلام وارث، اشتباه حریت وارث، اشتراط در ارث، اطعام از میراث به جد و جده، اقاله وارث، اقرار وارث، امور بلاوارثان، انتقال ترکه ( فقه )، انکار اسلام وارث، انکار تقسیم ترکه، اَکدَریّه، برائت از ارث، برائت از میراث فرزند، بعض ورثه، بلاوارث، بیع میراث قبل قبض، بینه وارث، پرداخت دَین به بعض ورثه، تحلیف وارث، تصرف ترکه، تصفیه ترکه، تعدد حبوه، تقارن مرگ اخوه با مورث، تقارن مرگ وارث با مورث، تقاص از میراث، تقدم مرگ زوجه مورث بر فرزند، تلف ترکه، تهیه کفن از ترکه، توارث غرقی با وجود حجب، ثمن ترکه، جزیه از ترکه ذمی، جنون مقسم ترکه، جنین وارث، جهل به زمان مرگ وارث و مورث، حج از اصل ترکه، حج از ثلث ترکه، حج میت بدون ترکه، حضور مورث بعد از قسمت، حیات جنین هنگام مرگ مورث، خمس ترکه، خمس میراث، خودداری وارث از قسم، خوردن اضطراری از ثلث ترکه، خیار عیب با تعدد وارث، خیار ورثه، دخالت ورثه درکار وصی، دعوی بعض ورثه شفیع بر بطلان خرید، دعوی در ارث، دعوی عفو شفعه ورثه، دعوی عفو شفعه یکی از ورثه، دعوی علیه مورث، دعوی قتل عمدی مورث، دعوی کفایت ترکه بر حج، دعوی موصی له و ورثه، دعوی وصی و ورثه، دعوی وقف میراث بر ورثه، دعوی وکالت ورثه در اخذ به شفعه، دیه مورث، دَین مورث، ذکر ارث در ضمان جریره، رجوع مغرور به ورثه فضولی، رجوع ورثه مغرور به فضولی، رد ( دادن ارث مازاد بر سهام )، رهن ترکه، زکات ارث غیر مقبوض، زکات بر وارث، زکات ترکه، زکات غلات میراث، زکات میراث، زیادی فریضه بر سهم الارث، سقط جنین وارث، سهم الارث، شرایط ارث، شرکت به ارث، شفعه بلاوارث، شفعه در ارث، شک در استطاعت مورث، شک در پرداخت زکات مورث، شک در توارث، شک در حواجب، شهادت برای مورث، شهادت زن به ارث، شهادت ورثه به عفو شفعه، صلح بر ارث، ضرر ترکه، ضرر ورثه، ضمان اتلاف ترکه، ضمان تلف ترکه، ضمان جریره با تجدد وارث، ضمان وارث، طبقات ارث، ظهور وارث بعد ضمان جریره، ظهور وارث بلاوارث، عتق وارث، عدم کفایت ترکه برای حج، عدم وارث در ضمان جریره، عرضه اسلام بر ورثه مقتول، عفو شفعه یکی از ورثه، عفو قاتل مورث، علم به بارداری هنگام مرگ مورث، عمل وارث مضارب، قربانی حج از اصل ترکه، قسم وارث، قسمت تجهیز میت بر ترکه، قسمت ترکه، قسمت خانه معتده بین ورثه، قسمت دیه مورث، قسمت شفعه مورث، کفر ابوین کودک وارث، گرفتن ارث توسط حاکم، متولی عتق وارث، مرگ کودک بدون وارث، مرگ مقسم ترکه، مشروعیت ارث، مطالبه اجاره سهم الارث زوج، مطالبه حق مجاهد توسط ورثه، مقسم ترکه، ملکیت ورثه بر کفن، مناسخات، منع امام بر ورثه کافر، مهریه وارث، موانع ارث، موروث ( مال الارث )، میراث ( موروث )، ناظر قتل مورث، نماز در خانه ارثی، نماز وارث بر میت، هبه به وارث، هزینه تقسیم ترکه، هزینه فروض ارث، وصیت بر غیر وارث، وصیت بر محجوب از ارث، وصیت بر وارث، وصیت بلاوارث، وصیت به ارث زوجه از زمین، وصیت به تساوی ارث، وصیت به تصفیه ترکه، وصیت به تقسیم ترکه، وصیت به حبوه، وصیت به حج از ترکه، وصیت به حج از ثلث ترکه، وصیت به حج با جهل به ترکه، وصیت به عدم قسمت ترکه، وصیت به محرومیت از ارث، وصیت به وارث، وصیت مدیون با علم به پرداخت ورثه، وقف بر وارث، وقف ترکه، وکالت در قبض میراث، وکالت در میراث، ولایت حاکم بر کودک بدون وارث، ولایت حاکم بر مجنون بدون وارث، ولایت فقیه در مال بلا وارث، ولوج روح وارث

وابسته

ارث ( استحقاق )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام ارث به زیرصفحه احکام ارث/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • توضیح المسائل : صفحه 387
  • مختصر الاحکام : صفحه 151