پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سیاسات

اخص

احکام صید، احکام عقیقه، اختلاط مذکی به غیر مذکی، ارکان ذبح، استخوان ذبیحه، استناد ذبح، اشتباه مذکی با مردار، اماره بر تذکیه، بیع حیوان غیر قابل تذکیه، بیع درنده غیر قابل تذکیه، بیع درنده قابل تذکیه، بیع گوشت غیر مذکی، بیع گوشت مذکیّ مختلط با مردار، بیع مذبوح، بیع مذکی مختلط به کافر، پوست حیوان قابل تذکیه، پوست حیوان مذکی، پوست مذکی حرام گوشت، تاخیر ذبح بر تسمیه، ترک استقبال در ذبح، ترک تسمیه ذبح، تقلص اعضای ذبح، جنایت بر مذکی، جنین ذبیحه، حیوان مذکی، خوردن اضطراری مذبوح کافر، خوردن خون گوشت ذبیحه، خوردن ذبیحه ذمی، خوردن ذبیحه مرتد، خون جنین ذبیحه، خون ذبیحه، خیار حیوان مذبوح، دباغی پوست حرام گوشت مذکی، دعوی در ذبیحه با ثبوت ید، شرایط ذبح، شک در تذکیه، قاعده کل منحور مذبوح حرام، قطع محل ذبح توسط درنده، کسب به ذبیحه، گردن ذبیحه، ماهی مذکی، محل ذبح، نذر ذبح، وکالت در تسمیه ذبح، وکالت در ذبح

وابسته

ذبح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام ذبح به زیرصفحه احکام ذبح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (202-203)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 71
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 38
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 512
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 55