پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات

اخص

اتلاف زکات، اجازه زکات فضولی، اجتماع خمس و زکات، اجتماع زکات و حج، اجتماع زکات و دَین، اجتماع زکات و کفاره، اجتماع زکات و مظالم، اجتماع زکات و منذور، اجرت زکات، اجناس زکات، احتساب زکات، اخراج زکات، اخلال در شرایط زکات، ارکان زکات، اعلان زکات، امرار معاش از زکات، امکان پرداخت زکات، انتقال زکات، ایمان مستحق زکات، بینه زکات، تاخیر زکات، تبدیل زکات، تخمین زکات، ترتیب در پرداخت زکات، ترک زکات، تصرف در زکات، تعیین نوع زکات، تقاص از زکات، تقدیم زکات، تقسیم زکات، تکفین از زکات، تلف زکات، تملک زکات، تهیه کفن از زکات، حج با زکات، حریت عامل زکات، حکمت زکات، حواله زکات، حیله در زکات، خمس زکات، دست گردان زکات، سرقت زکات ( فقه )، شرایط زکات، شک در زکات، شهادت به زکات، ضمان زکات، عجله در زکات، علم اجمالی به زکات و خمس، غصب زکات، فریضه زکات، قرض برای زکات، کنار گذاشتن زکات، مال مختلط به زکات، متولی زکات، مستثنیات زکات، مصرف زکات، مقدار زکات فطره، مقدار زکات مال، منع زکات، منکر زکات، نذر زکات، نقصان مال زکات، نقصان نصاب زکات، نماء زکات، نیابت در زکات، نیت زکات، وصیت به زکات، وقت پرداخت زکات، وقت وجوب زکات، وقف زکات، وکالت در زکات

وابسته

زکات ( عمل )، علم عامل به احکام زکات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام زکات به زیرصفحه احکام زکات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 341
  • توضیح المسائل : صفحه 355
  • کلمة التقوی جلد 2 : صفحه 217
  • منهاج الصالحین : صفحه 375