پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سیاسات

اخص

اجرت مغصوب، اخراج مغصوب از حرز، اذن نماز با مغصوب، استنجا با مغصوب، اضطرار به غصب، اقرار به غصب، اندوه بر غصب امامت، انقلاب شراب مغصوب، ایادی متعاقب بر مغصوب، بلد غصب، بینه غصب، تصرف در مغصوب، تعذر رد مغصوب، تعذر مثل مغصوب، تغییر مغصوب، تلف مغصوب، تیمم بر مشتبه به مغصوب، ثمره درخت مغصوب، چاقی حیوان مغصوب، حرمت غصب، حیوان مغصوب، درخت مغصوب، دعوی در غصب، رد مغصوب، رمی جمرات با سنگریزه مغصوب، رهن بر مغصوب، زکات مغصوب، زوال عیب مغصوب، زیادی قیمت مغصوب، زیادی مغصوب، سجده بر مغصوب، سرقت از حرز مغصوب ( فقه )، سرقت مغصوب، سفر با مرکوب مغصوب، سنگ ریزه مغصوب، شراب مغصوب، شکم حیوان مغصوب، شهادت به غصب، صفات مغصوب، ضمان اجرت مغصوب، ضمان غصب، عیب مغصوب، غرامت مبیع مغصوب، فقدان مالک بعد از غصب، قذف مغصوب، لباس مشتبه به مغصوب، مساقات بر اصول مغصوب، مطالبه بدل حیلوله مغصوب، مطالبه عوض غصب، مطالبه مغصوب، ملکیت بدل مغصوب، منافع مغصوب، نفقه مغصوب، نقصان قیمت مغصوب، نماء مغصوب، نِتاج مغصوب، هزینه رد مغصوب، وصیت به مغصوب، وضوی مستلزم تحریک مغصوب، وکالت در غصب، یافتن مال در شکم حیوان مغصوب

وابسته

غصب ( فقه )

منابع

  • المسائل المنتخبة : صفحه 360
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 208
  • حاشیة اعانة الطالبین جلد 3 : صفحه 162
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 339
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه (143-144)
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 184
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 114