پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام قضاوت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خواص قضاوت

اعم

احکام سیاسات

اخص

آداب قضاوت، اجابت قاضی تحکیم، اجاره بر قضاء، اجاره قاضی، اجبار بر قبول قضاوت، اجرت قضاوت، اجرت کاتب قضاوت، اجرت مترجم قاضی، اجرت مسمع قاضی، احضار قاضی ( متهم )، ارتزاق قاضی، ارتزاق کاتب قضاوت، ارتزاق مترجم قاضی، ارتزاق مسمع قاضی، ارث حق قضاوت، اسباب انعزال قاضی، اسباب علم قاضی، استخلاف قاضی، استصحاب حال بینه، استفسار قاضی، اشتباه قاضی ( فقه )، اعلمیت قاضی، اقتدا به قاضی، انتصاب قاضی ( فقه )، انعزال قاضی، انعقاد قضاوت، بخشش برای تولی قضاوت، بینایی قاضی، بینه صفات قاضی، تحکیم در قضاوت، تحلیف قاضی، تحلیف مدعی علیه، تشخیص قاضی، تعدد قاضی، تفحص حکم قاضی سابق، تولیت قضاوت، ثبوت حکم نزد قاضی دیگر، جعاله بر قضاوت، حجیت علم قاضی، حق قضاوت، حکم قاضی، خودداری از قبول قضاوت، دادگاه ( فقه )، دعوی علیه قاضی، دعوی علیه نایب معزول قاضی، دعوی قاضی، دیوان قاضی، رد هدیه به قاضی، ردّ اجرت بر قضا، سلامت قاضی از کری، شرایط قضاوت، شرایط کاتب قضاوت، شکایت ( فقه )، شکایت به افضل، شکایت به قاضی جور، شکایت به قاضی دیگر، شهادت بر شهادت به استماع نزد قاضی، شهادت به ولایت قاضی، ضمان قاضی، ظن قاضی، ظهور خلاف در قضاوت، عدالت مترجم قاضی، عزل قاضی، عزل نایب قاضی، علم حسی قاضی، عمل به حکم قاضی، فقاهت کاتب قضاوت، قضای حوائج قاضی، کاتب قضاوت، مترجم قاضی، مثبتات ولایت قاضی، مرگ قاضی، مستند حکم قاضی، مسمع قاضی، معرفی خصمان به مزکی، معرفی خود برای قضاوت، معرفی شاهد به مزکی، مقدمات قضاوت، منصب قضاوت ( فقه )، مَدْح قاضی، نشستن قاضی، نصب قاضی، نفوذ حکم، نقض حکم، نگاه به نامحرم در قضاوت، نوشتن حکم قاضی به قاضی، نوشتن قاضی، هزینه دادرسی ( فقه )، هزینه نوشتن قضاوت، وجوب قضاوت، وضو برای قضاوت، وظیفه قاضی ( فقه )، وکالت در قضاوت، ولایت فقیه در قضا

وابسته

قضاوت ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه (19-20)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 356
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 3
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 19