پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ( فقه ) ( فقه )

اخص

آب دهان نجس العین، آب مشتبه به نجاست، آشامیدن آب نجس، آمیزش خوک با حیوان نجس، آمیزش سگ با حیوان نجس، آیه نجاست مشرکان، أجزای نجس العین، اتلاف نجاسات، اثر نجاست، اجاره نجس العین، اجتناب از نجاست ( فقه )، احرام در لباس نجس، اخراج نجاست چاه، ادرار حیوان نجاست خوار، ازاله نجاست، استبراء حیوان نجاست خوار، استحاله متنجس، استحاله نجاسات، استعمال اجزای نجس العین، استعمال فلز نجس، استنجا با متنجس، استنجا با نجاسات، استهلاک نجس، اشتباه محل نجس، اشتباه نجس با پاک، اصابت آب ولوغ به بدن، اصابت آب ولوغ به لباس، اطعام متنجس، اطعام نجس، اعاده نماز با نجاست، اعلان نجاست، افتراق اجزای متنجس، اقتنای نجاسات، انتفاع از متنجس، انتفاع از نجاسات، انقلاب آب انگور نجس، انقلاب شراب متنجس، اِخبار به نجاست، بخار نجاسات، بخیه با نخ نجس، برداشتن قرآن از نجاست، بردن نجاست به مسجد، بقای ذرات متنجس، بیع متنجس، بیع نجاسات، بینه نجاست، پر حیوان نجاست خوار، پوست دباغی با نجس، پوست نجس العین، پیوند اعضای نجس العین به حلال گوشت، تبدیل صفات متنجس، تبدیل کفن نجس، تبدیل لباس نجس در نماز، تخم نجاست خوار، تذکیه حیوان نجاست خوار، تذکیه نجس العین، ترشح هنگام استنجا، تسبیب در استعمال نجس، تغیر آب به نجاست، تکفین با نجاست، تماس آب با نجس، تماس شئ با نجاست باطنی، تماس نجس العین، تنجس، تنجیس، تیمم با بدن نجس، تیمم با نجاست اعضا، تیمم با نجاست بدن، تیمم با نجاست لباس، تیمم بر مشتبه به نجس، تیمم بر نجس، ثبوت نجاست، ثمن از اعیان نجس، جبیره نجس، جعل به نجاسات، جهل به نجاست، حج با شتر نجاست خوار، حریم نجاست، حیوان مرتضع از نجس العین، حیوان نجاست خوار، خاک مالی متنجس به نجس العین، خرید نجس، خشک کردن ظرف متنجس بعد از شستن، خشک کردن نجاست اعضای تیمم، خوردن حیوان نجاست خوار، خوردن شیر نجاستخوار، خوردن متنجس، خوردن نان پخته از خمیر نجس، خوردن نجاسات، دباغی پوست با مواد نجس، دفع نجاست از مسجد، دود نجاسات، دوران بین پوشش حریر و نجس، دوران تکفین با حریر و نجس، دوران تکفین با نجس و اجزای حرام گوشت، دوران طهارت نماز و آشامیدن نجس، ذوب فلز در ظرف نجس، ذوب فلز متنجس، رضاع حیوان از نجس العین، رطوبت متنجس، رنگ آمیزی متنجس بعد از شستن، ریختن فلز مذاب در آب نجس، ریختن فلز مذاب در ظرف نجس، زوال اثر نجاست، زوال اسم حیوان نجاست خوار، زوال عین متنجس از حیوان، زوال عین نجس، سجده با پیشانی نجس، سجده بر گچ پخته نجس، سجده بر محل نجس، سجده بر مشتبه نجاست، سجده بر نجس، سواری حیوان نجاست خوار، شرایط تنجس ملاقی نجس، شستن اعضای نجس، شستن متنجس، شستن مظنون به نجاست، شک در زوال نجاست، شک در نجاست، شک در نفوذ آب به باطن متنجس، شهادت به موجب نجاست، شهادت به نجاست، شیر حیوان نجاست خوار، صفات سه گانه نجاست، صفات متنجس، صلح بر نجاسات، طهارت آب چاه از خون نجس العین، طهارت آب چاه از مدفوع نجس العین، طهارت از خبث ( فقه )، طهارت با آب متنجس، طواف با بدن نجس، طواف با نجاست معفو، طواف جاهل به نجاست، طواف ناسی نجاست، ظرف از پوست نجس العین، ظن به نجاست، ظهور نجاست بعد نماز، عدم نجاست مسری مکان نماز، عرق حیوان نجاست خوار، عرق حیوان نجس العین، عرق شتر نجاستخوار، عرق نجاسات، علم امام به نجاست، علم به نجاست، عمره با شتر نجاست خوار، عوض خلع از نجس، غساله نجاست، غسل با آب نجس، غسل برای ترشح آب مظنون به نجاست، قاعده کل مسکر مائع بالاصالة فهو نجس، کسب به متنجس، کسب به نجس، کشیدن آب چاه نجس، کشیدن پای نجس بر زمین، گچ کاری مسجد باگچ نجس، گذاشتن قرآن روی نجاست، گذاشتن نجس روی قرآن، گوشت حیوان نجاست خوار، لباس مشتبه به نجس، لیسیدن نجس العین، مالیدن غیر خاک به متنجس، متنجس، مس قرآن با دست نجس، مس نجاست، معالجه با استخوان، معامله نجاسات، ملکیت اعیان نجس، منع کودک از خوردن متنجس، موی حیوان نجاست خوار، نجاست ( فقه )، نجاست معفو در نماز، نسیان امام به نجاست، نماز با لباس ملاقی نجاست، نماز با نجاست، نماز در مکان نجس، نوشتن قرآن با مرکب نجس، نیم خورده حیوان نجاست خوار، نیم خورده حیوان نجس العین، هبه حق اختصاص بر اعیان نجس، هبه نجس، ورود آب بر نجس، وضو با آب نجس، وضو با اعضای نجس، وضو با بدن نجس، ولوغ

وابسته

احکام طهارت، نجاسات ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام نجاسات به زیرصفحه احکام نجاسات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • توضیح المسائل : صفحه 18
  • توضیح المسائل : صفحه 24
  • توضیح المسائل : صفحه 25