پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود

اخص

آیه وصیت ( فقه )، ابطال وصیت، اثبات وصیت ( فقه )، اجاره وصی، اجازه وصیت، اجرت وصی ( فقه )، ارث حق قبول وصیت، ارث حق مطالبه وصی، ارکان وصیت، استقلال وصی، اعتراض به تغییر وصیت، اقرار به وصیت، اقرار وصی، امضاء موصی، انتفاء آبای موصی له، انتقال مال به موصی له، انحراف در وصیت، انعزال وصی، انفراد در وصیت، انکار وصیت، ایجاب و قبول وصیت، بطلان وصیت، بی عدالتی در وصیت، بی هوشی موصی، بیع بعد از وصیت به ثلث، بینه وصایت، بینه وصیت مالی، تحلیف وصی، تخلف وصی، ترک وصیت، تزاحم در وصیت، تزویج صغیره توسط وصی، تشاحّ در وصیت، تصرف در وصیت، تعدد وصی، تعذر تنفیذ وصیت، تعیین موصی به ( فقه )، تعیین موصی له ( فقه )، تعیین وصی، تغیر حال وصی، تغییر وصیت، تفسیر الفاظ مجمل وصیت، تفضیل موصی له، تلف موصی به، تنفیذ وصیت، ثبوت وصیت، جرح وصی، جنون متعاقدان وصیت، حج میقاتی با وصیت بلدی، حربی نبودن موصی له، حق قبول وصیت، حق مطالبه وصی، خط موصی، خمس مال موصی به، خیار در وصیت، خیانت وصی، دخالت ورثه درکار وصی، دعوی در وصیت، رجوع از وصیت ( فقه )، رد وصیت ( فقه )، رهن موصی به، رهن وصی، روایات سُبع، زکات موصی به، زیادی موصی به از جهت وصیت، سؤال قاضی از اوصیا، سفاهت موصی، شرایط وصیت ( فقه )، شفعه وصی، شک در حج موصی، شهادت به وصیت، شهادت و قسم به وصیت، شهادت وصی، ضمان از وصی، ضمان جریره وصی، ضمان در وصیت، ضمان موصی، ضمان وصی، طلاق وصی، ظهور دین بعد وصیت، ظهور وصیت، عدم امکان حج موصی از بلد، عدم وصیت زوجه به کفن معین، عزل وصی ( فقه )، علم به وجود موصی له، عمل به وصیت، قرض وصی، قسم بر وصیت، قسم وصی، قضاوت وصی، گرفتن دَین از موصی به، مرگ بدون وصیت، مرگ موصی، مرگ موصی له، مرگ وصی، مزارعه وصی، مستحبات وصیت، مشروعیت وصیت، مصلحت در تصرف وصی، مضاربه وصی، مُهر موصی، ناظر وصی، نبش قبر به وصیت، نسیان جهت وصیت، نسیان موصی له، نکاح توسط وصی، نکاح وصی، نماء موصی به، وجوب وصیت، وصیت نامه، وکالت وصی، ولایت فقیه در وصیت بلا وصی، ولایت وصی ( فقه )

وابسته

وصیت ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 483
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 167
 • المراسم العلویة : صفحه 205
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 372
 • الوصایا و المواریث (جزء21) : صفحه 97
 • توضیح المسائل : صفحه 381
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 11 : صفحه 282
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 333
 • ریاض المسائل (ط.ج) جلد 9 : صفحه 532
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 249
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 581
 • مختصر الاحکام : صفحه 147
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6 : صفحه 190