پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام انسان

اخص

آب دادن به کافر، آمیزش کافر، أجزای کافر، ابوین کافر، اتلاف زکات کافر، اتلاف کافر، اجاره به کافر، اجاره خانه حربی، اجاره زمین حربی، اجاره ساختمان حربی، اجاره کافر، اجاره کتابت کفر، اجبار کافر، احکام ارتداد، احکام ذمی، احیای زمین کفار، احیای کافر، ادرار شیرخوار کافر، اذن ابوین کافر در جهاد، ارث زوجه با فرزند کافر، ارث کافر ( استحقاق )، ارث مسلمان از کافر، اسارت کافر، استحاضه کافر، استرقاق کافر، استعانت از کفار، استعانت بغات از کافر، استعمال ظرف کافر، اسلام قاتل کافر، اسلام وارث کافر، اشتباه کافر با مسلمان، اطعام به کافر، اظهارکفر، اعانت ظالم کافر، اعانت مشرکین در جنگ، اغتیال حربی، اغتیال مال حربی، اغتیال مال ناصبی، اقامت در سرزمین کفار، اقرار کافر، اکراه بر کفر، التقاط کافر ( فاعل )، التقاط کافر ( مفعول )، امامت کافر، اهانت به حربی، ایلاء کافر، اِخبار کافر، بازار کفار، بیع به کافر، بیع جسد کافر برای تشریح، بیع عبد کافر، بینه کفر، پناهندگی باغی، پوست بازار کفار، پوست در دست کفار، پوست سرزمین کفار، پوشش عورت از کافر، پوشش لباس کافر در نماز، پی کردن حیوان کافر، پیه بازار کفار، پیه در دست کفار، پیوند اعضای کافر، تبعیت فرزند کافر، تترُّس کافر، تحکیم کافر، تحکیم منصوب کفار، تحلیف به کفر، تحلیف کافر، تخلْی در مستراح سرزمین کفار، تذکیه کافر، ترک کمک کفار علیه مسلمین، تزریق خون کافر، تسلیت به کافر، تسمیت به کافر، تسویه بین مسلمان و کافر، تشبیب زن کافر، تشریح کافر، تعزیر امام جماعت کافر، تعزیر ساب باغی، تعقیب باغی، تغلیظ قسم کافر، تقبیل زمین رها شده کفار، تقویت کفر، تکفیر (کفر)، تکفین کافر، تماس رطوبت کافر با ظرف، تملک اموال بغات، تملک بر کافر، تملک کافر، تملک مباحات بلاد حربی، تنابز کافر، توارث کفار، توارث مطلقه کافر، توبه کاهن، توبه محارب کافر، توطن مشرک در حجاز، جاسوس کافر، جاسوسی برای حربی، جاسوسی علیه کفار، جرح کافر، جنابت کافر، جهاد با کافر، جواب سلام کافر، حجاب از زن کافر، حجب وارث کافر، حد قذف کافر، حداد کافر، حضانت مادر کافر، حفظ نفس کافر، حکایت اذان کافر، حمل سر کافر مقتول، حیض کافر، حیوان مرتضع از کافر، خرید تولیدات شرکت یهودی، خمس بر کافر، خواب در رختخواب مسیحی، خواب در رختخواب یهودی، خودداری کافر از بیع عبد مسلمان، خوردن از دست کافر، خوردن اضطراری مذبوح کافر، خوردن با کافر، دادن قرآن به کافر، دشمنی با کافر، دعا به کافر، دعا به منافق در قنوت، دعا هنگام دیدن کافر، دعوت کافر، دعوت کافر به غذا، دعوی کافر حربی، دعوی کفر مقتول، دفاع با توسل به کافر، دفاع مقابل باغی، دفع مهاجم کافر، دفن کافر، دیه کافر ( فقه )، ذبح اشتراکی مسلمان و کافر، ذبیحه سر زمین کفار، ذبیحه کافر، ربا بین مسلمان و کافر، ربودن مال کافر، رد هدیه بهائی، رد ودیعه کافر، رضاع از کافر، رضخ به کافر، رطوبت کافر، رمی سپر کافر در قتال، رهن سلاح از حربی، رهن عبد مسلمان نزد کافر، رهن قرآن نزد کافر، زارع کافر، زکات به کافر، زکات ترکه کافر، زکات زمین رها شده کفار، زکات مبیع از کافر، زمین آباد کافر، زمین رها شده کفار، زمین کفار، زنا با زن کافر، زنای کافر، سب مشرکان، سحر کافر، سرزنش کافر، سرقت از بلاد حربی، سرقت از حربی، سرقت از کافر، سرقت کافر، سفر بغات، سکنای معتده کافر، سلام به کافر، شارب مسکر کافر، شبیخون بر کفار، شرایط بغات، شرکت با کافر، شفعه کافر، شک در کفر وارث، شکایت غیر مسلمان، شهادت به کفر، شهادت تبرعی علیه کافر، شهادت کافر ( فقه )، شیر کافر، صدقه به کافر، صلح با کفار، صید با سگ کافر، صید کافر، ضمان کافر، طلاق زوجه کافر، طهارت آب چاه از کافر، طهارت کافر، ظرف کافر، ظلم به کافر، ظهار کافر، عاریه به کافر، عبادت کافر، عتق مشرک، عده کافر، علم به کفر امام بعد نماز، علم به کفر یکی از وراث، غذای کافر، غسل کافر، غسل مس میت کافر، غسل میت توسط کافر، غش در معامله با کافر، غصب از کافر، غصب اموال کفار توسط بغات، غنیمت به کافر، غیبت کافر ( فقه )، فرش مجوسی، قبر مشرک، قتل فرستاده کافر، قتل کافر ( فقه )، قذف به کافر، قذف کافر، قربانی کافر کتابی، قسامه کافر، قصاص کافر ( فقه )، قضاوت کافر، قضای حج کافر، قضای نماز کافر، قیادت کافر، قَسْم کافر، کسب به عبد کافر، کفاره به کافر، کفاره قسم کافر، کفالت کافر، کمک کافر به مسجد، گرفتن خراج توسط بغات، گرفتن قرآن از کافر، گروگان سفیر کفار، گنج سرزمین کفار، گوشت بازار کفار، گوشت دست کفار، گوشت سرزمین کفار، لباس کافر، لعان کافر، لعن بر میت منافق، لعن کاهن، لعن مشرک، لقیط سرزمین کفار، لواط کافر، مال بغات، محارب قاتل کافر، محاکمه کتابی در محاکم اسلامی، محبت کافر، محلّل کافر بر کافر، محلّل کافر بر مسلمان، مرگ کافر، مزارعه کافر، مزارعه مسلمان با کافر، مس استخوان مقابر کفار، مس قرآن توسط کافر، مس مغسول کافر، مسح خاک بعد از مصافحه با کافر، مشترکات سرزمین کفار، مشروعیت نماز میت بر منافق، مصافحه با کافر، مصرف کفاره در کافر، مضاربه با کافر، مطالبه مهریه با اسلام حربی، معاشرت با بهائی، معامله با کفار، ملکیت معدن کافر بعد از فتح، منع امام بر ورثه کافر، منع کافر از تشییع، مهریه کافر به خوک، مهریه کافر به شراب، موعظه بغات، موکل علیه کافر، مُثْله حربی، مُشَیِّع کافر، نبش قبر کافر، نبش قبر مسلمان در مقبره کفار، نجاست کافر، نفقه زوجه کتابی، نفقه معتده کافر، نقض مهادنه توسط کفار، نکاح با کافر، نکاح کافر، نگاه به زن کتابی، نگاه به عورت کافر، نگاه زن ذمی به زن مسلمان، نگاه زن مشرک به زن مسلمان، نماز با لباس کافر کتابی، نماز در خانه مسیحی، نماز در خانه یهودی، نماز میت کافر، نوشاندن مسکر به کافر، نیابت در حج کافر، نیابت کافر در حج، نیم خورده کافر، هجرت از سرزمین کفار، هدیه حربی به امام ( ع )، هدیه حربی به مسلمان، هَجو کافر، وارث کافر، وارث مسلمان و کافر، وجوب جهاد با کافر، ورود حربی به سر زمین اسلام، ورود کافر به مسجد، وصیت بر کافر، وصیت به کافر، وصیت کافر، وضو با آب ملاقی کافر، وضو با نیم خورده کافر، وضو بعد از مس کافر، وقف بر کافر، وقف کافر، وقف مسلمان بر کافر، وکالت کافر، وکالت مسلمان برای کافر، ولای ضامن مسلمان بر کافر، ولایت کافر، ولیمه کافر

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه (859-860)