پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اخذ لقطه"واژه زیر را بکار ببرید:

التقاط مال