پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ویدخل فیالاقتضاء ما عدا المباح من الاحکام الخمسة ویدخل هو فی التخییر وفی الوضع السبب والشرط والعلة والمانع و غیرها من الاحکام الوضعیة وبسطه فی محله.

منابع

  1. روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 9

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اسباب ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سبب ( فقه )، سببیت ( فقه )

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

اسباب اباحه محرمات، اسباب اختصاص موات، اسباب انتفاع، اسباب انتقال، اسباب ایمنی انسان، اسباب بقای حکومت، اسباب تملک ( فقه )، اسباب حرمت حلال گوشت، اسباب خشکسالی، اسباب زوال، اسباب شرعی، اسباب عده ( فقه )، اسباب محرمیت، اسباب نفقه ( فقه )، اسباب نماز احتیاط، راه‌های کنترل جمعیت
به لحاظ سیاسات:
اسباب ارتداد، اسباب ارث، اسباب انعزال قاضی، اسباب تعزیرات، اسباب تهمت شاهد، اسباب حبس، اسباب حجر ( فقه )، اسباب حدود ( فقه )، اسباب دَین، اسباب رد لقطه، اسباب علم قاضی
به لحاظ طهارت:
اسباب تیمم، اسباب جنابت، اسباب غُسل، اسباب وضو
به لحاظ عبادات:
اسباب اعاده نماز، اسباب ترک نماز، اسباب حج، اسباب سجده تلاوت، اسباب سجده سهو، اسباب کفاره احرام، اسباب نماز آیات
به لحاظ عقد و ایقاع:
اسباب التزام، اسباب انحلال نکاح موقت، اسباب درخواست طلاق، اسباب شرکت، اسباب ضمان، اسباب طلاق، اسباب فسخ اجاره، اسباب قهری عتق، اسباب لزوم معاطات، اسباب لزوم هبه، اسباب لعان

وابسته

اجتماع اسباب، ارث به اسباب، بیع سببی، تکرار، قاعده تداخل اسباب و مسببات ( فقه )، وارث سببی

منابع

  • ارث : صفحه 17
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 333
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 145
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 175
  • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 9
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 83
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 346