پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استخدام ( فقه )، تصرف در لقطه

وابسته

لقیط

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 35
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 444