پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اشتراط در معاملات"واژه زیر را بکار ببرید:

شرط ضمن معاملات