پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اشهاد بر لقطه"واژه زیر را بکار ببرید:

اشهاد بر التقاط