پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، اصلاح

وابسته

مورد اجاره ( فقه )

== منابع ==[۱]