پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اطراف ( أجزای انسان )"واژه زیر را بکار ببرید:

أجزای انسان