پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

دقت
رقص

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال ( فقه )

اخص

اثبات ( فقه )، اجتهاد ( فقه )، اجرای استصحاب، اجرای اصالة البرائه، اجرای اصالة الطهاره، احتساب ( به حساب آوردن )، احتضار ( فقه )، احراز ( حرز )، احضار، اخلال، استبصار ( فقه )، استخدام ( فقه )، استناد ( دلیل )، استیفا (به آخر رساندن عدد )، اشتباه ( خطا )، اصرار، اصلاح، اضراب، اعتیاد، اعمال مستوجب رحمت، افساد، افعال جوارحی ( فقه )، افعال جوانحی ( فقه )، افعال مکروه شب، افعال نماز، اقتراح، انتظار، انتفاع، انتقاد، انکار ( نهی )، اِعراض، بازکردن، بقا ( فقه )، پایین آوردن صوت، پشیمانی، تأیید، تبعیت ( معنای لغوی )، تجدید، تجری ظالم، تخمین، تربیت ( فقه )، ترک ( فقه )، تسویه ( فقه )، تعیین، تفریح، تفریق ( فقه )، تفسیر، تفکّر، تفویض ( واگذاری کار )، تقدیم، تقصیر ( کوتاهی )، توسعه ( فقه )، توسل ( فقه )، حضور ( فقه )، حفظ ( نگهداری )، حفظ ( یاد سپاری )، خصال کفاره، دقت، دور انداختن هدیه، رد ( عدم قبول )، رساندن، رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی، رقابت در اقتصاد، رقص، ریختن، سکوت ( فقه )، سهو ( فقه )، شرط ( شرط کردن )، شوخی ( فقه )، طلب ( درخواست )، عمل بدون احتیاط عامی، عمل بدون تقلید عامی، عمل جاهل مقصر، فرار، فضولی، فعل معصوم(ع)، کف زدن، معالجه، مهلت، نجات ( فقه )، نشاندن، ورزش، وظیفه ( فقه )، وفَاء، یافتن

وابسته

انسان ( فقه )