پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، اقامه نماز( مقابل اذان )

وابسته

اذان نماز عیدین، نماز عیدین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اقامه نماز عیدین به زیرصفحه اقامه نماز عیدین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 96، 169
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 242
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 351
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 24
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 317
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 405
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 535
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 14
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 58