پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اقراض

اِقراض: قرض دادن.

از آن در باب‌های قرض، دین و رهن سخن گفته شده است.

اقراض در اصل، جایز است، لیکن با پیدایش عوارضی، واجب، مستحب و یا حرام می‌شود. قرض دادن به مؤمن به ویژه نیازمند، مستحب مؤکّد است. 1 قرض دادن اگر کمک به انجام گناه باشد، حرام است (--» قاعده اعانت) . اقراض مال یتیم حتی برای ولیّ او نیز حرام است، مگر مصلحت یتیم در آن باشد، و در صورتی که حفظ مال وی متوقّف بر اقراض باشد، واجب است 2 (--» قرض) .

1 - جواهر الکلام 25 1.

2 - 161 - 163.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 622

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اخص‌های اقراض را از طریق قرض جستجو نمایید.

مترادفات

از واژه «اقراض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادانه، قرض دادن

اعم

قرض ( عقد )

اخص

اقراض کیلی گندم و جو، اقراض وزنی تخم مرغ، اقراض وزنی طلا و نقره، اقراض وزنی گندم و جو، ربا ( فقه )

وابسته

استقراض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اقراض به زیرصفحه اقراض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 280
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 318
 • الکافی فی الفقه : صفحه 330، 333
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 161
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 135
 • المراسم العلویة : صفحه 196
 • المسائل المنتخبة : صفحه 292، 341
 • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 482
 • النهایة : صفحه 311
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 148
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 449
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 199
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 4
 • توضیح المسائل : صفحه 431
 • توضیح المسائل : صفحه 427
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 289
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 19
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 16
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 13، 27
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 5
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 324
 • فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب جلد 1 : صفحه 326
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 622
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 8
 • فقه الرضا : صفحه 256
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 59
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 534
 • کفایة الاحکام : صفحه 103
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 50، (55-56)
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 441
 • معجم لغة الفقهاء : صفحه 51
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 189، 195، 200، 282