پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، برداشتن

اخص

التقاط اشتراکی، التقاط به گمان ملکیت، التقاط تعاقبی، التقاط سنگ جمرات، التقاط نیابتی
به لحاظ اقامت ملتقط:
التقاط بادیه نشین، التقاط حضری، التقاط مسافر
به لحاظ امانت ملتقط:
التقاط امین، التقاط خائن
به لحاظ حجر ملتقط:
التقاط سفیه، التقاط عبد ( فاعل )، التقاط کودک ( فاعل )، التقاط مجنون ( فاعل )
به لحاظ دین ملتقط:
التقاط کافر ( فاعل )، التقاط مسلمان ( فاعل )
به لحاظ عدالت ملتقط:
التقاط عادل، التقاط فاسق، التقاط مستور الحال
به لحاظ فقروغنای ملتقط:
التقاط غنی، التقاط فقیر، التقاط معسر
به لحاظ قصد ملتقط:
التقاط با قصد خیانت، التقاط به قصد تملک
به لحاظ نوع التقاط:
التقاط به گرفتن، التقاط به نگاه
به لحاظ نوع لقطه:
التقاط حیوان، التقاط قرآن، التقاط لقیط، التقاط مال

وابسته

اجاره بر حیازت مباحات، اجبار بر التقاط، اشهاد بر التقاط، جعاله بر التقاط، حق التقاط، دعوی در التقاط، نیابت در التقاط، وکالت در التقاط

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه التقاط به زیرصفحه التقاط/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 12، 13، 237
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 346
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 22
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 224
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 275
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 392
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 461
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 183، 296، 305