پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"التقاط غیر امین"واژه زیر را بکار ببرید:

التقاط خائن