پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اوصاف قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

اسامی و صفات قرآن