پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اولین جامع قرآن : اولین جمع‌کننده قرآن

در مورد جمع قرآن به معنای نوشتن آن در یک مجموعه با آیات و سوره‌های مرتب، دو نظر کلی وجود دارد. برخی معتقدند در همان عصر حیات پیامبر (ص) این کار صورت گرفت، اما دسته‌ای از عالمان علوم قرآنی می‌گویند این امر، پس از رحلت آن حضرت صورت گرفت. بنابر نظر دوم، به عقیده شیعه - که مبتنی بر روایات فریقین است - نخستین کسی که قرآن کریم را به ترتیب نزول آیات و همراه شرح و تفسیر مبهمات آن گردآورد، امام علی بن ابی‌طالب (ع) است، اما به عقیده اکثر دانشمندان اهل‌سنت و به استناد برخی احادیث موجود در منابع سنی، اولین بار توسط ابوبکر این کار صورت گرفت. البته در احادیث دیگری از همین منابع، نام عمر و عثمان به عنوان اولین جامع قرآن ذکر شده است.

نیز ر.ک:جمع قرآن، جمع ابوبکر بن ابی قحافه، جمع امام علی علیه السلام.

منابع

  1. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 294
  2. حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 120
  3. تاریخ قرآن : صفحه 297
  4. تاریخ جمع قرآن : صفحه 87

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اولین جامع قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نخستین جامع قرآن

وابسته

جمع قرآن، حافظان قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اولین جامع قرآن به زیرصفحه اولین جامع قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 235، 239
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 288، 294
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 347، 351
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 87
  • تاریخ قرآن : صفحه 297
  • حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 120