پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَرباع قرآن : تقسیم قرآن به چهار بخش

منظور از این اصطلاح، تقسیم قرآن کریم به چهار قسمت به شرح ذیل است:

1. ربع اول: از ابتدای قرآن کریم تا پایان آیه چهارم سوره اعراف «... فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَیَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ».

2. ربع دوم: از آیه پنجم سوره اعراف تا پایان آیه 74 سوره کهف«... لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُّکْرًا».

3. ربع سوم: از آیه 75 سوره کهف تا پایان آیه 144 سوره صافات «... إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ».

4. ربع چهارم: از آیه 145 سوره صافات تا پایان قرآن کریم.

نکته: در یک تقسیم‌بندی دیگر، حزب‌های قرآن‌کریم را چهار بخش کرده‌اند و هر یک نیز «ربع» نامیده شده که جمع آن «ارباع» است؛ و به عبارتی دیگر، هر جزء به دو قسمت به نام حزب، و هر حزب به چهار قسمت به نام ربع تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی در صورتی است که هر جزء قرآن را به چهار حزب تقسیم نکنیم.

نیز ر.ک:تقسیمات شکلی قرآن.

منابع

  1. مقدمتان فی علوم القرآن : صفحه (236-237)
  2. فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن : صفحه 254

اصطلاح‌نامه

اعم

تقسیمات شکلی قرآن

وابسته

تعداد ارباع قرآن، علائم ارباع قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اَرباع قرآن به زیرصفحه اَرباع قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تاریخ قرآن : صفحه 542
  • فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن : صفحه 254
  • مقدمتان فی علوم القرآن : صفحه (236-237)