پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، اِخبار ( فقه )

وابسته

اِخبار به قبله، تقلید قبله، کافر ( فقه )

منابع

  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 455
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 180
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 393
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 156
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 435